C C C C A+ A A- X

Обявления публични продажби

СЪДЕБНО - ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Публична продан – Правила - ОТВОРИ

ФОРМУЛЯРИ

Образец на "Молбата за образуване на изпълнитено производство" - ОТВОРИ

Образец на "Молбата за участие в публична продан - наддавателно предложение" - ОТВОРИ

ТАКСИ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.
ОТ 01.07.2013 Г.

    Такси по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни изпълнители
    Чл. 30. За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв.
    Чл. 31. За цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника по изпълнителното дело, за набавяне на данни, документи, книжа и други се събира такса 50 лв.
    Чл. 32. За извършване на справка за длъжника и неговото имущество се събира такса 5 лв.
    Чл. 33. За издаване на удостоверение се събира такса 5 лв.
    Чл. 34. За издаване на препис от документ, съставен от държавния съдебен изпълнител, се събира такса 2 лв., а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.
    Чл. 35. За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв.
    Чл. 36. За налагане на запор върху вземания и движими вещи без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по     чл. 517, ал. 1 ГПК , се събира такса 15 лв.
    Чл. 37. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана се събира такса 15 лв.
    Чл. 38. За присъединяване на взискател се събира такса 50 лв.
    Чл. 39. За изготвяне на сметка за размера на дълга се събира такса 30 лв.
    Чл. 40. За изготвяне и предявяване на разпределението се събира такса 30 лв.
    Чл. 41. За овластяване на взискателя по     чл. 517, ал. 2 и 3 ГПК да предяви иск за прекратяване на дружеството се събира такса 20 лв.
    Чл. 42. За продажба на безналични ценни книжа се събира такса 100 лв.
    Чл. 43. (1) За изпълнение на определено действие по глава четиридесет и осма от ГПК се събира такса 50 лв.
    (2) Таксата по ал. 1 се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете.
    (3) Таксата по ал. 1 се събира за всяко поискано и извършено действие.
    Чл. 44. За предоставяне на вземане за събиране или вместо плащане се събира такса 20 лв.
    Чл. 45. За предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по Закона за особените залози се събира такса 20 лв.
    Чл. 46. За въвеждане във владение на семейно жилище се събира такса 50 лв.
    Чл. 47. (1) За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса 1,5 на сто върху сумата, за която се иска изпълнението, но не по-малко от 50 лв.
    (2) Когато взискателят поиска да бъде описано имущество за сума, по-малка от размера на вземането, върху сумата, за която се иска описът, се събира такса 1,5 на сто.
    (3) Когато цената на описаните вещи се окаже по-голяма, върху разликата се събира такса 1,5 на сто.
    (4) При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други независимо от това, дали са движими или недвижими, ако не е бил извършен опис, нова такса за опис не се събира.
    (5) Таксата по ал. 1 се събира и при опис на вещи по реда на     чл. 557 ГПК .
    Чл. 48. (1) За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по Закона за особените залози , се събира такса 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.
    (2) За принудително отнемане от длъжника и предаване на купувача на движими вещи след публична продан таксата по ал. 1 е за сметка на купувача.
    (3) Таксата по ал. 1 се събира и при смяна на пазача в случаите, когато длъжникът е назначен за пазач на вещта.
    Чл. 49. (1) За въвод във владение на недвижим имот се събира такса 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.
    (2) Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата по ал. 1 се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси .
    (3) За въвод във владение след публична продан се събира таксата по ал. 1, която е за сметка на купувача.
    Чл. 50. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот или на движими вещи, продадени по реда на публичната продан на имот, се събира такса 1,5 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 и не повече от 3000 лв. Таксата е за сметка на купувача.
    Чл. 51. (1) За извършване на публична продан на делбен имот и на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на ГПК се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко от 50 лв.
    (2) При извършване на публична продан на делбен имот таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове.
    Чл. 52. За извършване на продажба на движими вещи чрез явен търг с устно наддаване се събира такса 2 на сто върху продажната цена, но не по-малко
    Чл. 53. (1) За изпълнение на парично вземане таксата се събира върху събраната сума, както следва:
    1. до 100 лв. - 15 лв.;
    2. от 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;
    3. от 1000 до 10 000 лв. - 105 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;
    4. от 10 000 до 50 000 лв. - 825 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;
    5. от 50 000 до 100 000 лв. - 3225 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
    6. над 100 000 лв. - 5225 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.
    (2) върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира.
    (3) При частично събиране на парично вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума.
    (4) При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време.
    (5) Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от държавния съдебен изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели.
    (6) От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада събраната такса по чл. 47 за извършване на опис.
    Чл. 54. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия.
    Чл. 55. За запечатване и разпечатване на имущество по открито наследство се събира такса 20 лв.
    Чл. 56. Таксите, определени в тарифата за съответното действие, с изключение на таксите по чл. 53 , се внасят от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното действие.
    Чл. 57. Когато държавният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса ост��ва за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса.
    Чл. 58. Таксите по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    § 2. За висящите производства, по които са събрани такси по отменената част от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието , допълнителни такси не се събират.
    § 3. Тарифата се приема на основание чл. 73, ал. 3 ГПК .

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация